โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf