โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 14 บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,396.00 ตารางเมตร

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 14 บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,396.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B14%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7.pdf