โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนน ซอย ๓ บ้านทุ่งฟ้าบด-บ้านสันคะยอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๒-๐๐๒ สายบ้านทุ่งฟ้าบด-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนน ซอย ๓ บ้านทุ่งฟ้าบด-บ้านสันคะยอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ๓๒-๐๐๒ สายบ้านทุ่งฟ้าบด-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง