โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย ๒ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง