โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ อัตรา ดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

- ผู้ปฏิบัติงาน งานบริการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ จำนวน  ๑  อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)