โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทร ธรรมมา บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ ๖ ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทร ธรรมมา บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ ๖ ตำบลบ้านกลาง ช่วงที่ ๑  กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสองช่วง ไม่น้อยกว่า  ๗๕๑.๐๐  ตารางเมตร (รวมคอนกรีตทางเชื่อม) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf