โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๒๕๖.๐๐  เมตร หนา ๐.๐๕  เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายหลัก บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน  ขนาดกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๒๕๖.๐๐  เมตร หนา ๐.๐๕  เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามราย/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.pdfละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง