โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนางอำไพ อิ่มเงิน บ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 34.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนางอำไพ อิ่มเงิน บ้านพระเจ้าทองทิพย์  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 34.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A1_6.pdf