โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็น #วันลอยกระทง
นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง และลอยกระทงร่วมกับ ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงวงดนตรี การแสดงพลุไฟ
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ เทศบาลตำบลบ้ากลาง