โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง     ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง