โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใต้วัดแสงสว่าง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใต้วัดแสงสว่าง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf