โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การอันเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยารักษาโรค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้อำนวยการ กองฯ พนักงานราชการ ได้ลงพื้นที่อันเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยารักษาโรค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ บ้านป่าสัก ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ครอบครัว โดยได้น้อมนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้