โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสถานที่ทิ้งขยะและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)


เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสถานที่ทิ้งขยะและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)