โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมออกช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก รอบที่ 3

วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันฯ ออกช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก รอบที่ 3 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ทำให้มีน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎรและไร่นา สวนเกษตร ตลอดพื้นที่เลียบแนวลำน้ำแม่ขาน บริเวณ บ้านป่าสัก บ้านต้นแหนหลวง บ้านทุ่งเสี้ยว ขุดลอกลำเหมืองเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก