โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมตามสถานการ์เบื้องต้น

วันที่ 10 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เหตุอุทกภัย ในพี้นที่รับผิดชอบ เกิดเหตุน้ำท่วมขังจำนวน 8 หมุ่บ้าน นายนิเวศน์ เสาร์แก้วนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าและงานป้องกันฯได้ให้ความช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมตามสถานการ์เบื้องต้น โดยใช้กระสอบบรรจุทราย 3100 ใบ ทราย 110 คิว ได้ประชาสาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยุ่ใกล้ริมฝั่งลำน้ำแม่ขาน ขนย้ายสิ่งของขึ้นบริเวณที่สุง และได้ตั้งจุดบูรณาการร่วมฯ กับสมาคมกู้ภัยทรัทธารวมใจ บริเวณสะพานท่าวัว เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและเฝ้าระวัง จำนวน 1 จุด ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง