โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบการติดเชื้อ เงินช่วยเหลือพิเศษประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 7-8 กันยายน  2565 เวลา 08.45 -15.30 น.เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ นายสุกิจ จันทร์เขียว รองนายกเทศมนตรี ,ดร.รัศมี สิงห์แดง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางลักษมี พุทธิมา สมาชิกสภาฯ, นายขวัญชัย ศิริ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โดยฝ่ายบริหารได้รายงานกิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบการติดเชื้อ เงินช่วยเหลือพิเศษ และการขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหาร พร้อมกับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาล และได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง 15  หมู่บ้าน