โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตราเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับบริบทของท้อ

การเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาประกอบการตราเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..........