โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การปรชุมการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลางเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้บริหาร ปลัดฯ ผู้อำนวยการกองฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และประชาชน เกี่ยวกับการออกแบบเทศบัญญัติเทศบาลบ้านกลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกระเบียบสภาเทศบาลบ้านกลางและรับฟังความคิดเห็น เห็นควรใช้ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพร้อมทั้งทำความเข้าใจผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ภายใน 180 วัน ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านกลาง