โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านหนองแท่น

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พ.อ.อ.พงศกร ปัญญายิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง,ข้าราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล,เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง โดยมี ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,
พี่น้องประชาชนบ้านหนองแท่น และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ร่วมกิจกรรม พัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สู่ ชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน


 

 

 

ออ