โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการเทศาบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(F

วันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๕  เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง,พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการเทศาบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีบริการ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ , บริการชำระภาษี ให้คำแนนำแบบบ้านเพื่อประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ บริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก บริการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร และให้ความรู้การวางระบบท่อเพื่อการเกษตร ณ อาคารเอนกประสงค์วัดต้นกอก หมู่ที่ ๕ บ้านต้นกอกและให้ความรู้ปุ๋ยและสารกำจัดสัตรูพืชโดยใช้แบคทีเรีย ณ อาคารเอนกประสงค์วัดหนองอึ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งฟ้าบด ตำบลมะขามหลวง