โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิและกำหนดวันสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบลตำบลบ้ากลาง จำนวน 1 อัตราเรื่อง ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิและกำหนดวันสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบลตำบลบ้ากลาง จำนวน 1 อัตรา