โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในเขต รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว

ันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสุกิจ  จันทร์เขียว รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอำพน หน่อตุ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมโครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในเขต รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ปี 2565  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง