โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.รัศมี สิงห์แดง รองนายกเทศมนตรี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕โดยมี นายสมบัติ ใจศิลป์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเลขานุการกองทุนฯ,นายกริช เกียรติญาณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เหรัญญิกกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา,คณะกรรมการผู้แทนชุมชน 15 ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯในปี พ.ศ.๒๕๖๔ และพิจารณาวางแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๗) แผนการรับสมาชิกและสวัสดิการสมาชิก เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่