โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านต้นแหนหลวง

วันที่ ๒ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์เขียว รองนายกเทศมนตรี, สท.อมร ตาแก้ว ,สท.ศรศักดิ์ ชมภูคำ,สท.ลักษมี พุทธิมา เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านต้นแหนหลวง ต.ท่าวังพร้าว โดยมี ผู้นำชุมชน จิตอาสา พี่น้องประชาชนบ้านต้นแหนหลวง ร่วมกิจกรรม พัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สู่ ชุมชนน่าอยู่ ภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม อย่างยั่งยืน