โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 16.30 น. นายวีรพงค์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เดินทางมา ตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการฯ โดยมี นางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ