โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการก่อสร้างน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง,นางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย คณะทำงาน ได้เดินทางมาตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการกอง,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ