โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย กรณีเกิดพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เทศบาลตำบลบ้านกลางโดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สท.วรากร ธรรมมา,นายอนุวัตร แสงสิงห์ หัวหน้าฝ่ายปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย กรณีเกิดพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๘ ตำบลมะขุนหวาน, หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง, หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง และหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว พร้อมกับดำเนินการบรรเทาภัยโดยแจกกระเบื้องเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย โดยมี ผู้นำชุมชน ร่วมรายงานข้อมูลและปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้