โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ตรวจสอบ สอบสวน ข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนเรื่องการเก็บ สะสม ขยะ ส่งกลิ่นเหม็นและอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค บริเวณ บ้านแท่นทอง ตำบลมะขามหลวง

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ดร.รัศมี สิงห์แดง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายอนุวัตร แสงสิงห์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง,พร้อมด้วย นายนพรัตน์ กันชะธง จพง. สาธารณสุขชำนาญงานและ ว่าที่ ร.ต.ธิติพล วัตตะกุมาร นิติกรปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สอบสวน ข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนเรื่องการเก็บ สะสม ขยะ ส่งกลิ่นเหม็นและอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค บริเวณ บ้านแท่นทอง ตำบลมะขามหลวง เบื้องต้นมีการตรวจสอบ สถานที่และหลักฐานบริเวณดังกล่าวแล้ว พบข้อมูลและผู้กระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้แจ้งให้ดำเนินการกำจัดขยะตามขั้นตอน วิธีการ เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะจากขยะมูลฝอย ที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนต่อไป