โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรม "วัน อปพร วันที่ 22 มีนาคม 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว มอบหมายให้ นายปรีชา เป็งลือ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม "วัน อปพร "เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อำนวยการศูนย์ อพปร,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และในการนี้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ ต๊ะเลิศ เจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น ระดับอำเภอสันป่าตอง ณ อาคารหอประชุมอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่