โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 - 9.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย