โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตราเรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา