โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างสถานที่ทิ้งขยะและนำขยะมูลฝอยไปกำจัดให้ถูกหลักสุขลักษณะ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เรื่อง ประกวดราคาจ้างสถานที่ทิ้งขยะและนำขยะมูลฝอยไปกำจัดให้ถูกหลักสุขลักษณะ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)