โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การประชุมสามัญประจำปี2564 ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ 10 กรกฏาคม 2564