โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

วันที่14 มิถุนายน 2564 ท่านนายกนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลกลาง ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยพร้อมเพียงกันขอบคุณ. ร้านต้นเฟิร์น-บ้านกิจรักษา-fb เวลา พิสุจน์ทุกสรรพสิ่ง