โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่เพิ่มเติมและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ.2564 โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางเพิ่มเติม
***แจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อยื่นคำร้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง หรือติดต่อสอบถามฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์. 0-5348-1173-5 ต่อ 32