โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่23 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายสมบูรณ์  กุยด้วง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมวันปิยมหาราช