โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่22-24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง