โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือนเมษายน 2562


ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  งวดเดือน มิถุนายน  2562   
สายเหนือ  วันที่  5  มิถุนายน  2562
1. บ้านพระเจ้าทองทิพย์               เวลา    08.45-09.30  น.    สถานที่    วัดพระเจ้าทองทิพย์     
2. บ้านพระเจ้าสององค์                เวลา    09.30-10.20  น.    สถานที่    วัดพระเจ้าสององค์ 
3. บ้านม่วงพี่น้อง                         เวลา   10.20-11.00   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์ประปาบ้านม่วงพี่น้อง     
4. บ้านพระบาทยั้งหวีด                 เวลา   11.00-11.30   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านพระบาท  
5.บ้านข่วงมื่น                              เวลา   13.00-13.30   น.    สถานที่    ศาลพ่อบ้านบ้านข่วงมื่น    
6. บ้านแท่นทอง                          เวลา   13.30-14.00   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านแท่นทอง   
7. บ้านทุ่งฟ้าบด                          เวลา   14.00-14.30   น.    สถานที่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งฟ้าบด 
8.  บ้านหนองแท่น                       เวลา   14.30-15.00   น.    สถานที่    วัดแสงสว่าง

สายใต้  วันที่   5  มิถุนายน  2562

1. บ้านต้นกอก                            เวลา    08.45-09.15  น.     สถานที่    ศาลาวัดต้นกอก
2. บ้านทุ่งหลุก                           เวลา    09.20-10.00  น.      สถานที่   โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
3. บ้านทุ่งแป้ง                            เวลา    10.00-10.45  น.     สถานที่    วัดทุ่งแป้ง
4. บ้านต้นแหนหลวง                   เวลา    10.45-11.15  น.      สถานที่   โรงเรียนบ้านต้นแหนหลวง
5.บ้านป่าสัก                               เวลา    11.15-11.45  น.      สถานที่   วัดป่าสัก
6. บ้านทุ่งเสี้ยว                           เวลา    12.40-13.40  น.     สถานที่   วัดทุ่งเสี้ยว
7. บ้านท้องฝาย                          เวลา    13.40-14.20  น.     สถานที่   โรงเรียนท้องฝาย
8.  บ้านปวงสนุก                         เวลา    14.20-14.40  น.     สถานที่   โรงเรียนปวงสนุก
<img alt="" data-cke-saved-src="/ckfinder/userfiles/images/13873230_1828261044062817_7550597807270454546_n.jpg" src="/ckfinder/userfiles/images/13873230_1828261044062817_7550597807270454546_n.jpg" 600px;="" height:="" 450px;"="">

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460