โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี2565

วันที่7- 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมี ดร.รัศมี สิงห์แดง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,นางอโนชา กัลยา รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ,สท.วรากร ธรรมมา,ผู้นำชุมชน ให้การต้อนร้บและร่วมปฏิบัติการและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการวัคซีน ณ บ้านท้องฝาย บ้านปวงสนุก  และบ้านพระบาทยั้งหวีด