โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น เทศบาลตำบลบ้านกลางโดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ดร.รัศมี สิงห์แดง รองนายกเทศมนตรี,ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลบ้านกลาง,นายสมบัติ ใจศิลป์ เลขานุการฯ,นายกริช เกียรติญาณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่