โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการแบ่งปันชุดเลือกเสือเพื่อน้อง

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้ผู้บริหาร ร่วมกับ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง มอบชุดลุกเสือ ตามโครงการแบ่งปันชุดเลือกเสือเพื่อน้อง ของอำเภอสันป่าตอง มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรึง)โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นายชลอ ใจซื่อพร้อมกับตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ