โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่7- 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สท,ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โดยออกพบปะพี่น้องประชาชน รับทราบปัญหาความต้องการและประชาสัมพันธ์ การดำเนินตามแนวนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อบ้านต้นกอก,บ้านป่าสัก,บ้านต้นแหนหลวง,บ้านทุ่งแป้ง,บ้านทุ่งหลุก,บ้านทุ่งเสี้ยว,บ้านท้องฝายและบ้านปวงสนุก บ้านพระเจ้าทองทิพย์,บ้านพระเจ้าสององค์,บ้านม่วงพี่น้อง,บ้านพระบาทยั้งหวีด,บ้านแท่นทองข่วงมื่นและบ้านหนองแท่น โดยมีผู้นำชุมชน,อสม, และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 หรือ โรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด