โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประกาศสาระสำคัญสัญญา โครงการจ้างเจาะบ่อบาดาลฯ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

/ckfinder/userfiles/files/ประกาศ สาระสำคัญ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง วิธีคัดเลือก.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460