โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ แก้ไขสัญญาซื้อขายรถรางบิการไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

/ckfinder/userfiles/files/แก้ไข สาระสำคัญสัญญาซื้อขายรถรางบริการไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นัง จำนวน ๑ คัน.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460