โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

กระบุงปากม้วน/กระจูด

กระบุง เป็นภาชนะที่จักสานด้วย
ไม้ไผ่เป็นลวดลายต่างๆ ใช้สำหรับ
ใส่ข้าว ข้าวโพด ถั่วงา ...กระบุง เป็นภาชนะที่จักสานด้วย
ไม้ไผ่เป็นลวดลายต่างๆ ใช้สำหรับ
ใส่ข้าว ข้าวโพด ถั่วงา ...กระบุง เป็นภาชนะที่จักสานด้วย
ไม้ไผ่เป็นลวดลายต่างๆ ใช้สำหรับ
ใส่ข้าว ข้าวโพด ถั่วงา ...
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460