โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์สืบสานชาติพันธ์ุตำนานศิลป์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายละเอียด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่18 มีนาคม 2562รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่27 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 วันที่21 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่28 กันยายน 2561รายละเอียด
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 วันที่14 กันยายน 2561รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 วันที่3 กันยายน 2561รายละเอียด
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง 30 ส.ค. 61รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่16 กรกฎาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่14 มิถุนายน 2561รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทที่2 วันที่22 สิงหาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2561รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัย ใจหวานรายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมวันปิยมหาราชรายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2รายละเอียด
กิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายความภักดีรายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 วันที่15 สิงหาคม 2560รายละเอียด
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีพ.ศ.2561 วันที่3 สิงหาคม 2560รายละเอียด
การเรียนการสอนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัย ใจหวานรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
การอบรมโครงการอาหารปลอดภัยปี 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2560รายละเอียด
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2560รายละเอียด
โครงการวันครอบครัวรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี2560รายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายกรายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี2560รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ และอบรมศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ปี2560รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560รายละเอียด
โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศลสตม