โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
โรงเรียนสูงวัย ใจหวาน ปีการศึกษา 2563 วันที่15 มกราคม 2563รายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่11 มกราคม 2563รายละเอียด
กิจกรรมวันปิยมหาราช เทศบาลตำบลบ้านกลาง 23 ตุลาคม 2562รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่23 กันยายน 2562รายละเอียด
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนสูงวัยใจหวาน รุ่นที่1 วันที่11 กันยายน 2562รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 วันที่26 สิงหาคม 2562รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่้23 พฤษภาคม 2562รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์สืบสานชาติพันธ์ุตำนานศิลป์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายละเอียด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่18 มีนาคม 2562รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่27 กุมภาพันธ์ 2562รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 วันที่21 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยวิสามัย สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่28 กันยายน 2561รายละเอียด
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 วันที่14 กันยายน 2561รายละเอียด
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 วันที่3 กันยายน 2561รายละเอียด
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง 30 ส.ค. 61รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่16 กรกฎาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่14 มิถุนายน 2561รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งทที่2 วันที่22 สิงหาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปีพ.ศ.2561รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัย ใจหวานรายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมวันปิยมหาราชรายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2รายละเอียด
กิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายความภักดีรายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560 วันที่15 สิงหาคม 2560รายละเอียด
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีพ.ศ.2561 วันที่3 สิงหาคม 2560รายละเอียด
การเรียนการสอนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สูงวัย ใจหวานรายละเอียด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
การอบรมโครงการอาหารปลอดภัยปี 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2560รายละเอียด
กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2560รายละเอียด
โครงการวันครอบครัวรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี2560รายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายกรายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี2560รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ และอบรมศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ปี2560รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560รายละเอียด
โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2559รายละเอียด
การประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559รายละเอียด
โครงการท้องถิ่นสีขาว ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่29 สิงหาคม 2559รายละเอียด
โครงการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น การอบรมอาชีพจากใบตอง วันที่25 สิงหาคม 2559รายละเอียด
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่19 สิงหาคม 2559รายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านกลางได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ วันที่7 สิงหาคม 2559รายละเอียด
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ปี2559รายละเอียด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2559รายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 วันที่15 มิถุนายน 2559รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายรัฐรายละเอียด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2559รายละเอียด
กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2559รายละเอียด
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ เทศบาลตำบลบ้านกลาง 11 ธันวาคม 2558รายละเอียด
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558รายละเอียด
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ 2558รายละเอียด
คณะกรรมการมาตรวจประเมินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่นรายละเอียด
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรชีววิถีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เนื่องในโองกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558รายละเอียด
กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558รายละเอียด
กิจกรรม Big Cleaning Dayรายละเอียด
กิจกรรมวันเทศบาล โครงการวันครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 24 เมษายน 2558รายละเอียด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558รายละเอียด
กิจกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชนเทศบาลตำบลบ้านกลางรายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอรายละเอียด
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460