โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

จัดกิจกรรมวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนสูงวัย ใจหวาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมทำบุญโรงทาน งานพระราชเพลิงศพ พระครูสุภัทรมงคล(ครูบาเมือง สุภัทโท) วัดต้นกอก

วันที่12  กุมภาพันธ์  2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460