โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง 
โทร.053-481173-5
หมายเหตุ: ตำแหน่งจะว่างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460