โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ในอัตราไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460