โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

สภาท้องถิ่น

รายชื่อสมาชิกสภา

1. นายแดง  จันทร์แก้ว   ประธานสภาเทศบาล
2. นายเจริญ  ดวงคำ  รองประธานสภาเทศบาล
3. นายบุญเลิศปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายบุญยัง  สมผัด   สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเฉลิมชัย  สุภาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายสวัสดิ์  โปธา  สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายวิโรจน์  รัตนวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายมานิต  กันธิยะ  สมาชิกสภาเทศบาล
9. นางบัวใย  อุ่นเรือน  สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางแก่นจันทร์  ศรีมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล
11. นางมาลินีย์  สุตาคำ  สมาชิกสภาเทศบาล
12. นางชฎาพร  สิงห์กัณฑ์  สมาชิกสภาเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460