โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

สภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง

   


นายแดง  จันทร์แก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายเจริญ  ดวงคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายบุญเลิศ  ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายสวัสดิ์  โปธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายมานิต  กันทิยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายเฉลิมชัย  สุภาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นายบุญยัง  สมผัด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางมาลินีย์  สุตาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางชฎาพร  สิงห์กัณฑ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางแก่นจันทร์  ศรีมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางบัวใย  อุ่นเรือนล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง


 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460